Pro zájemce o službu

Osoby spadající do cílové skupiny našeho zařízení:

Cílovou skupinou jsou osoby s lehkým a středním mentálním postižením, ve věkové hranici od 18 bez omezení horní věkové hranice, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a jejich situace vyžaduje nezbytně nutnou podporu.

Informace o přijetí:

Žadatel, který má zájem o sociální služby poskytované naším zařízením, si podává žádost na formuláři žádost o přijetí. Tuto žádost si může:

 • Po telefonické domluvě nechat zaslat sociální pracovnicí poštou
 • Zájemce nalezne formulář o poskytnutí sociální služby na webových stránkách vsekci ke stažení.

Žádost je nutné řádně vyplnit, žadatel jí musí vlastnoručně podepsat (pokud se jedná o občana omezeného způsobilosti k právním úkonům, podepisuje žádost opatrovník).

K žádosti je třeba přiložit:

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do zařízení Srdce v domě, p.o. (ne starší 6 měsíců (naleznete v sekci ke stažení)

Vyplněnou žádost je třeba zaslat nebo osobně doručit na adresu Chráněnébydlení, Dukelská 56, Mikulov 69201 nebo na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Poté co sociální pracovnice obdrží žádost, neprodleně bude prokonzultována s ředitelem, vrchní sestrou a další sociální pracovnicí.

Pokud žadatel bude spadat do cílové skupiny a bude k dispozici volné místo:

 • Sociální pracovnice bude žadatele písemně, nebo telefonicky kontaktovat a domluví si osobní schůzku v místě bydliště zájemce (před uzavřením smlouvy je vhodné si přijet zařízení prohlédnout)
 • V případě trvajícího zájmu, bude vystavena smlouva o poskytnutí sociální služby, v zařízení chráněné bydlení Mikulov.

Při nástupu je nutné doložit tyto doklady:

 • občanský průkaz (pokud vlastníte)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • průkaz ZTP, ZTP/P (pokud vlastníte)
 • rodný list
 • listinu o omezení způsobilosti k právním úkonům ( pokud je klient zbaven způsobilosti k právním úkonům)
 • listinu opatrovníka ( pokud je soudem ustanoven)
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • seznam léků a léky, které jste dosud užíval

Všechny věci, které si při nástupu přinesete, budou s Vámi sepsány a zaevidovány do šatního lístku.

Dále budete informováni, co vše si uživatel hradí ze svých peněžních prostředků ( hygienické potřeby, doplatek léků, ošacení atd.)

Žádáme Vás, abyste jakoukoli změnu hlásili předem sociální pracovnici, na telefonní číslo zařízení, nebo písemnou formou.

Pokud bude žadatel spadat do cílové skupiny, ale v současné době nebude volné místo:

S žadatelovým souhlasem bude zařazen do pořadníku, v případě uvolnění místa bude informován dle pořadí v pořadníku.

Pokud žadatel nebude spadat do cílové skupiny:

Sociální pracovnice informuje žadatele, že nespadá do cílové skupiny, popřípadě nabídne jiná zařízení, která jsou pro něj vhodná

Důvody pro odmítnutí sjednání sociální služby ze strany CHB:

Chráněné bydlení může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 1. Žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme (a to i v případě, že patří do cílové skupiny osob)
 2. Nemáme dostatečně volnou kapacitu k poskytnutí sužby (je zrovna naplněn stav)
 3. Zdravotní stav žadatele, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; (tyto zdravotní stavy, stanoví prováděcí právní předpis)
 4. Žadateli jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu, z důvodů porušování povinností, při užívání této pobytové služby.

V případě, že organizace odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z výše uvedených důvodů, vydá o tom žadateli písemné potvrzení s uvedením konkrétního zákonného důvodu.

Úhrada služeb pro rok 2023

Měsíční úhrady za pobyt jsou stanoveny na základě uzavřené smlouvy

Nájem 280,- Kč/den

Úhrada zahrnuje: nájemné, spotřebu energie, svoz odpadů, vodné –stočné, úklidové prostředky.

Kontakty

Chráněné bydlení Mikulov

 • Dukelská 1766/58, Mikulov 69201
 • Bc. Karel Juráň, vedoucí Chráněného bydlení Mikulov
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 725 595 154

 • Aktivizační pracovníci
  +420 725 579 385

Chráněné bydlení Lednice

 • Mikulovská 820 a 821, Lednice 691 44
 • Bc. Josef Osička, vedoucí Chráněného bydlení Lednice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 702 226 685
 • Aktivizační pracovníci
  +420 607 265 334

Kontaktní osoby

 • Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 519 515 188
 • Miroslava Prchalová, vedoucí ekonomického úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Lenka Hrubá Rážová, sociální pracovnice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Bc. Sylva Fabičovicová, sociální pracovnice
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Bc. Milena Pastirčíková, vedoucí sociálního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Dagmar Drchalová, účetní - referentka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Radka Hrabcová, mzdová účetní
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Lenka Zadražilová, referent majetku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Miroslav Křižák, vedoucí provozního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vilém Machara, vedoucí stravovacího úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Veronika Ragabová, vedoucí zdravotního úseku
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihomoravský kraj