Pro zájemce o službu

Osoby spadající do cílové skupiny našeho zařízení:

Jsou to osoby s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením starší 18 ti let.

Informace o přijetí:

Žadatel, který má zájem o sociální služby poskytované naším zařízením, si podává žádost na formuláři žádost o přijetí. Tuto žádost si může:

 • Vyzvednout, po telefonické domluvě, přímo v zařízení srdce v domě, p.o. v kanceláři sociální pracovnice a to od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod.
 • Zájemce nalezne formulář o poskytnutí sociální služby na webových stránkách v sekci ke stažení.

Žádost je nutné řádně vyplnit, žadatel jí musí vlastnoručně podepsat (pokud se jedná o občana omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, podepisuje žádost opatrovník).

K žádosti je třeba přiložit:

 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do zařízení Srdce v domě, p.o. (ne starší 6 měsíců, naleznete v sekci ke stažení)
 • Vyjádření od odborného lékaře
 • Vyjádření psychiatra

Vyplněnou žádost je třeba zaslat nebo osobně doručit na adresu Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, Mikulov 69201.

Poté co sociální pracovnice obdrží žádost, neprodleně ji prokonzultuje s ředitelem, vrchní sestrou a další sociální pracovnicí, popř. psychiatričkou.

Pokud žadatel bude spadat do cílové skupiny a bude k dispozici volné místo:

 • Sociální pracovnice bude žadatele písemně nebo telefonicky kontaktovat, domluví si osobní schůzku (před uzavřením smlouvy je možné si přijet zařízení prohlédnout)
 • V případě trvajícího zájmu a volno místa, bude s žadatelem při nástupu do zařízení Srdc v domě p.o., sepsána  smlouva o poskytnutí sociální služby v zařízení Srdce v domě, p.o.

Při nástupu je nutné doložit tyto doklady:

 • občanský průkaz (pokud vlastníte)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • průkaz ZTP, ZTP/P (pokud vlastníte)
 • rodný listlistinu o omezení způsobilosti k právním úkonům(pokud je klient omezen ve způsobilosti k právním úkonům)
 • listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je soudem ustanoven)
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • seznam léků a léky, které jste dosud užíval

Všechny věci, které si při nástupu přinesete, budou s Vámi sepsány a zaevidovány do šatního lístku.
Dále budete informováni, co vše si uživatel hradí ze svých peněžních prostředků ( hygienické potřeby, doplatek léků, ošacení atd.)

Žádáme Vás, abyste jakoukoli změnu hlásili předem sociální pracovnici na telefonní číslo zařízení nebo písemnou formou.

Pokud bude žadatel spadat do cílové skupiny, ale v současné době nebude volné místo:

 • S žadatelovým souhlasem budete zařazeni do pořádníku, v případě uvolnění místa budou žadatelé informování dle pořadí v pořadníku.

Pokud žadatel nebude spadat do cílové skupiny:

 • Sociální pracovnice informuje písemně žadatele, že nespadá do cílové skupiny, popřípadě nabídne jiná zařízení, která jsou pro něj vhodná

Důvody pro odmítnutí sjednání sociální služby ze strany organizace:

Srdce v domě, p.o. může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • Žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme (a to i v případě, že patří do cílové skupiny osob)
 • Nemáme dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sužby (je zrovna naplněn stav, žádost bude po dohodě s žadatelem zařazena do pořadníku)
 • Zdravotní stav žadatele, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; (tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis)
 • Žadateli jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodů porušování povinností.

V případě, že organizace odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z výše uvedených důvodů, vydá o tom žadateli písemné potvrzení s uvedením konkrétního zákonného důvod.