Veřejný závazek

Domov „Srdce v domě“ Klentnice je příspěvková organizace zřízená a řízená Jihomoravským krajem, která poskytuje sociální službu „domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postižením starší 18 let.

V zařízení nelze poskytnout sociální služby seniorům bez mentálního postižení, občanům s převládajícím psychickým onemocněním, občanům se sklonem ke škodlivému užívání či závislosti na psychotropních látkách včetně alkoholu, s poruchou při níž může ohrozit sebe i druhé, jehož chování znemožňuje soužití s kolektivem.

Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojnýa kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory

 

Závazek k deinstitucionalizaci

Čestně prohlašujeme, že zařízení Srdce v domě, p.o. žádá o finanční podporu z projektu IROP, díky které projde transformací ústavní péče a jejím výsledkem bude podpora v komunitě.

Cílem částečné transformace služby DOZP v Klentnici je jak zvýšení kvality života uživatelů v původním zařízení, tak vytvoření služby komunitního typu, která bude plně respektovat individuální potřeby a přání uživatelů, tak aby mohli žít běžným způsobem života a přirozeně se zapojovat do společnosti.

 

Zásady poskytování rezidenčních služeb

  • Zásady individuality – služba je uzpůsobena a směrována vždy k jednomu určitému uživateli, k respektování jeho potřeb, představ, přání a tužeb.
  • Zásady samostatnosti – přiblížení se běžnému životu s každodenním životním rytmem
  • Zásady partnerství a spolupráce – ve spolupráci uživatel – pracovník, pracovník – rodina, rodina – uživatel, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, kteří se také podílí na poskytování služeb a řešení problémů
  • Zásady důstojnosti – zachování intimity a lidské důstojnosti, respektování práv a názorů uživatelů

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2019

Rozvojové cíle domova pro osoby se zdravotním postižením

1. Podpora k udržení pracovních dovedností, návyků a uplatnění se ve společnosti

2. Podpora samostatnosti a vlastního výběru klientů při plánování volného času

3. Podpora rozhodování o vlastním životě – uplatňování vlastní vůle (procházky, nákupy, apod.)

4. Podpora k sociálnímu začleňování (práce, veřejné zdroje – kadeřník, lékař, pedikúra, klub, knihovna)

5. V rámci humanizace prostředí DOZP připravit projekt na nové sociální zařízení (2 WC + 1 koupelna) – rok 2019/2020

 

Manažerské cíle DOZP

1. Pokračování v deinstitucionalizaci a projektu IROP

2. Do konce roku 2019 připravit 12 klientů na odchod do nových domků v Lednici

3. Provádět školení zaměstnanců – příprava na novou službu, s důrazem na zvýšení odbornosti v sociální službě

4. V průběhu roku 2019 připravit, v rámci integrace do společnosti, 1 klienta pro volný trh práce

5. Podpora 9 klientek k samostatnosti v domácnosti s nízkou podporou, z toho 3 klientky v přípravě na odchod do CHB Lednice

 

Konkrétní cíle DOZP

1. zajistit 60% klientům využívání návazných zdrojů (kadeřnice, pedikúra, obchod, knihovna atd. - do konce roku 2019 (měřitelnost - IP klientů-aktivizační činnosti)

2. Podporovat klienty v rozhodování a odpovědnosti za své jednání (měřitelnost - IP klientů)

3. Plynulé začlenění a adaptace nově přijatých klientů v roce 2019 (měřitelnost - IP klientů)

4. Více pracovat na individualitě klienta, na zvyšování nebo udržení jeho schopností a tím snižovat jeho závislost na sociální službě.

5. Větší spolupráce DOZP s opatrovníky, zaangažování opatrovníků v oblasti zajišťování osobních potřeb klienta, zmapování a realizování vizí a cílů opatrovance, popř. opatrovanci pomoci s vytvořením vizí