Veřejný závazek

Domov „Srdce v domě“ Klentnice je příspěvková organizace zřízená a řízená Jihomoravským krajem, která poskytuje pobytovou sociální službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postižením starší 18 let bez omezení horní hranice věku.

V zařízení neposkytujeme sociální služby seniorům bez mentálního postižení, občanům s převládajícím psychickým onemocněním, občanům se sklonem ke škodlivému užívání či závislosti na psychotropních látkách včetně alkoholu, s poruchou při níž může ohrozit sebe i druhé, jehož chování znemožňuje soužití s kolektivem.

Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojnýa kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory

 

Závazek k deinstitucionalizaci

Čestně prohlašujeme, že zařízení Srdce v domě, p.o. žádá o finanční podporu z projektu IROP, díky které projde transformací ústavní péče a jejím výsledkem bude podpora v komunitě.

Cílem částečné transformace služby DOZP v Klentnici je jak zvýšení kvality života uživatelů v původním zařízení, tak vytvoření služby komunitního typu, která bude plně respektovat individuální potřeby a přání uživatelů, tak aby mohli žít běžným způsobem života a přirozeně se zapojovat do společnosti.

 

Zásady poskytování rezidenčních služeb

  • Zásady individuality – služba je uzpůsobena a směrována vždy k jednomu určitému uživateli, k respektování jeho potřeb, představ, přání a tužeb.
  • Zásady samostatnosti – přiblížení se běžnému životu s každodenním životním rytmem
  • Zásady partnerství a spolupráce – ve spolupráci uživatel – pracovník, pracovník – rodina, rodina – uživatel, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, kteří se také podílí na poskytování služeb a řešení problémů
  • Zásady důstojnosti – zachování intimity a lidské důstojnosti, respektování práv a názorů uživatelů

 

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2020

Rozvojové cíle domova pro osoby se zdravotním postižením

1. Podpora k udržení pracovních dovedností, návyků a uplatnění se ve společnosti

2. Podpora maximální možné samostatnosti a soběstačnosti formou aktivizačních činností

3. Podpora rozhodování o vlastním životě – uplatňování vlastní vůle (procházky, nákupy, využití volnéjho času, apod.)

4. Podpora k sociálnímu začleňování (příprava na zaměstnání, využití veřejných zdrojů – kadeřník, lékař, pedikúra, klub, knihovna)

5. V rámci humanizace prostředí DOZP se po přestěhování klientů do CHB Lednice upraví prostory  domova z hlediska věku, bezbariérovosti a potřeb klientů.

 

Manažerské cíle DOZP

1. Pokračování v deinstitucionalizaci. Od 1. 8. 2020 budeme poskytovat novou sociální služby CHB v Lednici pro 12. klientů

2. K 1. 8. 2020 připravit 12 klientů na odchod do nových domků v Lednici

3. V průběhu roku 2020 provádět přípravu a školení zaměstnanců  na novou službu, s důrazem na zvýšení odbornosti v sociální službě

4. Do konce roku 2020 připravit nové prostory pro sociální pracovníky z důvodu zkvalitnění práce s klientem

 

Konkrétní cíle DOZP

1. Podporovat klienty ve vlastním rozhodování a odpovědnosti za své jednání (měřitelnost - IP klientů)

2. Plynulé začlenění a adaptace nově přijatých klientů v roce 2020 (měřitelnost - IP klientů)

3. Více pracovat na individualitě klienta, na zvyšování nebo udržení jeho schopností a tím snižovat jeho závislost na sociální službě.

4. Větší spolupráce DOZP s opatrovníky, zaangažování opatrovníků v oblasti zajišťování osobních potřeb klienta, zmapování a realizování vizí a cílů opatrovance, popř. opatrovanci pomoci s vytvořením vizí

5. Zajisti možnost PC technologie - Skype při komunikaci klientů s jejich opatrovníky, jejich rodinnými přislušníky a přáteli.