Veřejný závazek

Domov „Srdce v domě“ Klentnice je příspěvková organizace zřízená a řízená Jihomoravským krajem, která poskytuje sociální službu „domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postižením starší 18 let.

V zařízení nelze poskytnout sociální služby seniorům bez mentálního postižení, občanům s převládajícím psychickým onemocněním, občanům se sklonem ke škodlivému užívání či závislosti na psychotropních látkách včetně alkoholu, s poruchou při níž může ohrozit sebe i druhé, jehož chování znemožňuje soužití s kolektivem.

Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojnýa kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory

 

Závazek k deinstitucionalizaci

Čestně prohlašujeme, že zařízení Srdce v domě, p.o. žádá o finanční podporu z projektu IROP, díky které projde transformací ústavní péče a jejím výsledkem bude podpora v komunitě.

Cílem částečné transformace služby DOZP v Klentnici je jak zvýšení kvality života uživatelů v původním zařízení, tak vytvoření služby komunitního typu, která bude plně respektovat individuální potřeby a přání uživatelů, tak aby mohli žít běžným způsobem života a přirozeně se zapojovat do společnosti.

 

Zásady poskytování rezidenčních služeb

  • Zásady individuality – služba je uzpůsobena a směrována vždy k jednomu určitému uživateli, k respektování jeho potřeb, představ, přání a tužeb.
  • Zásady samostatnosti – přiblížení se běžnému životu s každodenním životním rytmem
  • Zásady partnerství a spolupráce – ve spolupráci uživatel – pracovník, pracovník – rodina, rodina – uživatel, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, kteří se také podílí na poskytování služeb a řešení problémů
  • Zásady důstojnosti – zachování intimity a lidské důstojnosti, respektování práv a názorů uživatelů

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2018

Rozvojové cíle domova pro osoby se zdravotním postižením

1. Podpora k udržení pracovních dovedností, návyků a uplatnění se ve společnosti

2. Podpora samostatnosti a vlastního výběru uživatel při plánování volného času

3. Vytvořit odpovídající prostředí pro důstojný život nákupem nových postelí a matrací pro uživatele v průběhu let 2018/2019

4. Podpora rozhodování o vlastním životě – uplatňování vlastní vůle (procházky, nákupy, apod.)

5. Podpora k sociálnímu začleňování (práce, veřejné zdroje – kadeřník, lékař, pedikúra, klub, knihovna)

6. V rámci humanizace prostředí DOZP připravit projekt na nové sociální zařízení (2 WC + 1 koupelna) – rok 2018/2019

 

Manažerské cíle DOZP

1. Pokračování v deinstitucionalizaci a projektu IROP

2. Do konce roku 2018/2019 připravit 12 uživatelů na odchod do nových domků v Lednici

3. Provádět školení zaměstnanců – příprava na novou službu, s důrazem na zvýšení odbornosti v sociální službě

4. V průběhu roku 2018 připravit, v rámci integrace do společnosti, 2 uživatele pro volný trh práce

5. Ve školním roce 2017/2018 (od září 2017) pokračovat ve vzdělávání 3 uživatelů v kurzu pro získání základního vzdělávání

6. Podpora 9 uživatelek k samostatnosti v domácnosti s nízkou podporou a v přípravě na odchod do CHB Lednice

7. V rámci deinstitucionalizaci snížit, od roku 2019, kapacitu DOZP o dva klienty

8. Do roku 2019 vybudovat novou kancelář pro sociální pracovnice na I. domácnosti (bezbariérový přístup pro klienty na vozíku, nebo mobilní za pomoci druhé osoby či technických pomůcek)

 

Konkrétní cíle DOZP

1. zajistit 60% uživatelům využívání návazných zdrojů (kadeřnice, pedikúra, obchod, knihovna atd. - do konce roku 2018
2. Podporovat uživatele v rozhodování a odpovědnosti za své jednání
3. Plynulé začlenění a adaptace nově přijatých uživatelů v roce 2017
4. Více pracovat na individualitě uživatele, na zvyšování nebo udržení jeho schopností a tím snižovat jeho závislost na sociální službě.
5. Větší spolupráce DOZP s opatrovníky, zaangažování opatrovníků v oblasti zajišťování osobních potřeb uživatele, zmapování a realizování vizí a cílů opatrovance, popř. opatrovanci pomoci s vytvořením vizí