Transformace

 

V lednu roku 2019 byla zahájena výstavba chráněného bydlení v obci Lednice. V současné době probíhají výkopové práce, stavba dvou přízemních bytových domů bude dokončena v březnu roku 2020.
Klienti domova jsou neustále připravování na přechod do nového bydlení.

KVĚTEN 2019

Dne 14.5.2019 proběhlo v obci Lednice pravidelné kontrolní setkání týkající se výstavby chráněného bydlení. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci domova Srdce v domě a to ředitel Mgr. Zbyněk Tureček, sociální pracovník Bc. Josef Osička a dále za Jmk Brno pan Ing. Kozák, vedoucí stavby, stavební dozor a technik BOZP. Na místě bylo hovořeno o dalším vývoji stavby a byla provedena fotodokumentace. Následně proběhlo na Obecním úřadě v Lednice setkání se starostou obce panem DNDr. Liborem Kabátem. Ředitel zařízení Srdce v domě pan Mgr. Tureček představil starostovi budoucího vedoucího chráněného bydlení a to pana Bc. Josefa Osičku. Dále zde bylo hovořeno o vzájemné spolupráci v otázkách transformace a dalším vzájemném plánovaném setkání, které se uskuteční dne 25.5.2019.

 

DUBEN 2019

Dne 3.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívilo sedm vybraných klientů výstavby budoucího chráněného bydlení v Lednici. Klienti se zde postupně seznamují s prostředím a obcí Lednice.

Dne 14.4.2019 se v zařízení Srdce v domě, p.o. Klentnice uskutečnila schůzka s opatrovníky. Opatrovníci byli ze strany ředitele zařízení informování o stavu a průběhu výstavby, výběru a přípravy klientů. Dále zde bylo hovořeno o situování stavby a rozmístění celkového zázemí. Dále bylo hovořeno o personálním uspořádání a otázkách financování této služby. Taktéž zde proběhla diskuze na téma stravování a pracovní náplně klientů. Závěrem pan ředitel požádal zúčastněné opatrovníky o spolupráci při motivaci klientů. Zdůraznil, že je třeba s klienty na tohle téma více komunikovat a motivovat je k získání nových životních zkušeností.

Dne 16.4.2019 návštěva Olgy Lenártové v ChB Mikulov – společné pečení bábovky

Dne 18.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívili tři klienti vývařovnu v Sansimon v Lednici. Zde provedli v přítomnosti vedoucího pracovníka pana Konečného prohlídku kuchyně, jídelny i prostor pro personál. Moc se jim zde líbilo a velmi uvítali možnost zde v budoucnu pracovat. Tato vývařovna bude taktéž dovážet obědy do CHB Lednice. Následně se klienti přesunuli na místo výstavby budoucího chráněného bydlení v Lednici. Zde byli překvapení rychlostí, jako se výstavba probíhá a moc se jim výstavba líbila. Byla zde provedena fotodokumentace. Celá akce byla ukončena návštěvou CHB v Mikulově.

Dne 23.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívila klientka Olga Lenártová Chráněné bydlení Mikulov. Zde spolu s místními klienty vyráběla vaječnou pomazánku z vajíček z velikonoc. Pomazánka se jim moc podařil a paní Lenártová ještě si se souhlasem odvezla část pomazánky do DOZP.

Dne 23.4.2019 navštívili klienti zařízení Srdce v domě, p.o. muzeum - Archeopark v Pavlově. Této prohlídky se zúčastnilo čtrnáct klientů společně se sociálním pracovníkem a aktivizační pracovnicí. V průběhu prohlídky zhlédli klienti krátký naučný film a po té byli v doprovodu průvodkyně seznámeni s celou výstavou. Tato návštěva se klientům velmi líbila a byla zde pořízena fotodokumentace.

Dne 26.4.2019 v rámci projektu transformace Lednice navštívili tři klienti společnost Sansimon Lednice. Zde si prohlídli místní kuchyni a personální zázemí. Dále zde bylo s vedoucím této vývařovny dohodnuto, že tito klienti zde již od května 2019 mohou začít pracovat. Jedná se o nárazovou práci na dvě až čtyři hodiny denně a to pouze některé předem dohodnuté dny v měsíci. Pan Konečný dále uvedl, že vyhotoví příslušné pracovní smlouvy a zajistí svoz klientů do zaměstnán. Klientům se ve vývařovně spol. Sansimon velmi líbilo a moc se těší do pracovního poměru. Při zpáteční cestě si klienti zastavili nahlédnout na výstavbu CHB Lednice, kdy zde byla pořízena fotodokumentace. Následně se klienti přesunuli na návštěvu chráněného bydlení Mikulov, kde se společně se zdejšími klienty seznamovali s životem v chráněném bydlení.

 

BŘEZEN 2019

 

 

ÚNOR 2019
 
Dne 19.2.2019 byla v rámci přípravy klientů do budoucích ChB v Lednici provedena návštěva Miroslava Čotka v Chráněném bydlení Mikulov. Zde se pan Čotek jako budoucí klient chráněného bydlení Lednice seznámil s životem ubytovaných klientů a pohovořil s nimi. Dále bylo s panem Čotkem hovořeno na téma chráněného bydlení a životem v něm.

 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že žádost o podporu pro projekt Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa, byla podepsána 29.5.2017 a podána v rámci 49. výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

Cílem předkládaného pojektu je vybudovat nové projekty rodinného charakteru pro poskytování sociální služby chráněného bydlení. Jedná se o dva domky k bydlení pro 12 osob se zdravotním postižením.