Domov pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný závazek

Domov „Srdce v domě“ Klentnice

Domov „Srdce v domě“ Klentnice je příspěvková organizace zřízená a řízená Jihomoravským krajem, která poskytuje pobytovou sociální službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo mentálním postižením kombinovaným se smyslovým či tělesným postižením, starší 18 let, bez omezení horní věkové hranice.

Naše poslání

Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojný a kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory

Zásady poskytování rezidenčních služeb

 • Zásady individuality – služba je uzpůsobena a směrována vždy k jednomu určitému uživateli, k respektování jeho potřeb, představ, přání a tužeb.
 • Zásady samostatnosti – přiblížení se běžnému životu s každodenním životním rytmem
 • Zásady partnerství a spolupráce – ve spolupráci uživatel – pracovník, pracovník – rodina, rodina – uživatel, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, kteří se také podílí na poskytování služeb a řešení problémů
 • Zásady důstojnosti – zachování intimity a lidské důstojnosti, respektování práv a názorů uživatelů

V našem domově poskytujeme tyto služby

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2024

 • Podpora uživatelů při udržování sociálních dovedností a návyků, potřebných pro udržení maximální možné samostatnosti a soběstačnosti pomocí aktivizačních činností a zapojováním do běžných denních činností,
 • Podpora uživatelů při rozhodování o vlastním životě – uplatňování vlastní vůle (procházky, nákupy, využití volného času, apod.),
 • Podpora k sociálnímu začleňování uživatelů (využití veřejných zdrojů – kadeřník, lékař, pedikúra, klub, knihovna).
 • Spolupráce s organizacemi a odborníky, poskytujícími  paliativní péči.

Manažerské cíle

 • V rámci humanizace prostředí DOZP spolupracovat s podporovateli a jinými subjekty při zajištění potřeb uživatelů (materiální, technické vybavení prostor),
 • V průběhu roku 2024 provádět přípravu a školení zaměstnanců s důrazem na zvýšení odbornosti v sociální službě.
 • Poskytování paliativní péče pro stávající klienty.
 • Pokračování v projektu implementace paliativní péče do našeho zařízení.

Konkrétní cíle

 • Podporovat uživatele při spolupráci na plánování průběhu sociální služby (IP),
 • Plynulé začlenění a adaptace nově přijatých uživatelů v roce 2024,
 • Nevytvářet závislosti uživatelů na sociální službě zapojováním do běžných denních činností,
 • Zvýšení spolupráce DOZP s opatrovníky, zaangažování opatrovníků v oblasti zajišťování osobních potřeb uživatelů,
 • Využívání PC technologie - Skype při komunikaci uživatelů s jejich opatrovníky, jejich rodinnými příslušníky a přáteli.
 • Navázání spolupráce s opatrovníky za účelem plánování průběhu sociální služby (IP) jejich opatrovanců.

Informace pro zájemce o službu

top